fbpx

Kỹ năng quản lý

2022-06-01T15:02:04+07:00

Cung cấp những hiểu biết cơ bản về khung mô hình kinh doanh của Osterwalder và Pigneur là một giải pháp đơn giản giúp phát triển tư duy bằng hình ảnh trên một tờ giấy thành khung mô hình kinh doanh.

2022-06-01T15:05:32+07:00

Nghiên cứu của Bain & Company chỉ ra rằng chỉ có 12% doanh nghiệp thành công khi thực hiện quá trình thay đổi. Khóa học "Quản lý sự thay đổi và chuyển tiếp" chính là giải pháp cho bạn và doanh nghiệp trong giai đoạn chuyển tiếp quan trọng này.

2022-06-01T15:14:00+07:00

Khoá học "Kỹ năng tuyển dụng và đánh giá nhân viên" sẽ cung cấp cho bạn nền tảng tốt để thực hiện việc tuyển dụng hiệu quả và duy trì nhân viên, giúp bạn luôn có đủ nguồn lực cần thiết để triển khai và thực hiện những chiến lược, mục tiêu của công ty.

2023-02-08T15:01:30+07:00

Khóa học kết hợp hài hoà giữa tư duy Agile, tư duy tinh gọn, các phương pháp, công cụ quản lý hiện đại giúp doanh nghiệp đảm bảo việc quản lý mục tiêu, việc phối hợp giữa các cá nhân trong tổ chức được diễn ra xuyên suốt, tập trung vào các nỗ lực đóng góp của cá nhân, nhóm, tổ chức

Go to Top