BẢO MẬT THÔNG TIN CÁ NHÂN

Công ty Cổ phần Học viện Agile

Công ty Cổ phần Học viện Agile cung cấp Dịch vụ học tập trực tuyến thông qua website https://agilearn.vnhttps://agilearn.app

Tài liệu này được sử dụng để thông báo cho khách truy cập về các chính sách của chúng tôi đối với việc thu thập, sử dụng và tiết lộ Thông tin Cá nhân. Bằng cách cung cấp cho chúng tôi thông tin cá nhân của bạn khi sử dụng dịch vụ học tập trực tuyến của Agilearn, bạn đã đồng ý cho phép chúng tôi sử dụng chúng để hỗ trợ và triển khai các hoạt động học tập. Nếu bạn không đồng ý với Chính sách này, bạn ngừng cung cấp cho chúng tôi bất kỳ thông tin cá nhân nào và / hoặc sử dụng các quyền như được nêu trong Phần 7 bên dưới.

Chúng tôi có quyền sửa đổi, bổ sung để hoàn thiện Chính sách này bất cứ lúc nào. Chúng tôi khuyến khích bạn thường xuyên xem lại Chính sách bảo mật này để nhận được những cập nhật mới nhất nhằm đảm bảo bạn biết và thực hiện quyền quản lý thông tin cá nhân của mình.

1. Những thông tin sẽ được thu thập

Sau đây là những thông tin Agilearn thu thập

 • Các địa chỉ email
 • Tên hiển thị
 • Mật khẩu đã mã hóa
 • Các số điện thại
 • Thông tin cơ quan/tổ chức
 • Vị trí công việc
 • User agent (trong trường hợp khách truy cập sử dụng trình duyệt)
 • IP Address
 • Geolocation

2. Mục đích Agilearn thu thập các thông tin trên

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân của khách truy cập cho những mục đich sau:

 • Định danh tài khoản của khách truy cập trên hệ thống dịch vụ học tập trực tuyến và hiển thị cho các mục đích vận hành dịch vụ học tập trực tuyến.
 • Chăm sóc: Chăm sóc khách hàng & xử lý các khiếu nại, khắc phục lỗi kỹ thuật và các phản hồi của khách truy cập.
 • Bảo mật: Nhằm mục đích ngăn chặn các hoạt động phá hoại tài khoản người dùng của khách hàng hoặc các hoạt động giả mạo khách hàng.
 • Cá nhân hóa dịch vụ: Chúng tôi có thể tổng hợp dữ liệu được thu thập để có cái nhìn hoàn chỉnh hơn về khách hàng và từ đó cải thiện dịch vụ tốt hơn với sự cá nhân hóa trong các khía cạnh, bao gồm nhưng không giới hạn
  • Để cải thiện trải nghiệm học tập.
  • Để cải thiện tiện ích, dịch vụ, điều chỉnh chúng phù hợp với các nhu cầu được cá nhân hóa và mở rộng tới những ý tưởng dịch vụ mới.
  • Để gợi ý, giới thiệu những nội dung học tập và thông tin hữu ích được điều chỉnh phù hợp với sự quan tâm của khách truy cập.
 • Khôi phục tài khoản sử dụng. Trong trường hợp khách hàng mất khả năng truy cập hệ thống học tập, chúng tôi sẽ sử dụng các thông tin được cung cấp để xác thực tình trạng và khôi phục lại tài khoản cho khách hàng.
 • Theo yêu cầu của pháp luật: Theo quy định của pháp luật vào từng thời điểm, chúng tôi có thể thu thập, lưu trữ và cung cấp theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

3. Phạm vi sử dụng

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân của khách truy cập bằng các cách thức sau:

 • Khách hàng doanh nghiệp cung cấp thông tin của các nhân sự trong doanh nghiệp tham gia sử dụng Dịch vụ học tập trực tuyến của Agilearn.
 • Khách truy cập chủ động cung cấp các thông tin trên thông qua việc đăng ký, quản lý thông tin cá nhân trên Hệ thống Dịch vụ Học tập Trực tuyến của Agilearn.
 • Khi khách truy cập hoạt động trên Hệ thống Dịch vụ Học tập Trực tuyến của Agilearn, hệ thống sẽ tự động thu thập địa chỉ IP, Geolocation, User-agent.

4. Thời gian lữu trữ

Thông tin của khách truy cập sẽ được lưu trữ cho đến khi khách hàng có yêu cầu hủy bỏ.

5. Bên thứ ba có thể được tiếp cận với thông tin

Chúng tôi sẽ không cung cấp thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào, trừ một số hoạt động cần thiết dưới đây:

 • Các đối tác là bên cung cấp dịch vụ cho chúng tôi liên quan đến thực hiện đơn hàng và chỉ giới hạn trong phạm vi thông tin cần thiết cũng như áp dụng các quy định đảm bảo an ninh, bảo mật các thông tin cá nhân.
 • Chúng tôi có thể sử dụng dịch vụ từ một nhà cung cấp dịch vụ là bên thứ ba để thực hiện một số hoạt động liên quan đến các dịch vụ Agilearn và khi đó bên thứ ba này có thể truy cập hoặc xử lý các thông tin cá nhân trong quá trình cung cấp các dịch vụ đó. Chúng tôi yêu cầu các bên thứ ba này tuân thủ mọi luật lệ về bảo vệ thông tin cá nhân liên quan và các yêu cầu về an ninh liên quan đến thông tin cá nhân.
 • Các chương trình có tính liên kết, đồng thực hiện, thuê ngoài cho các mục đích được nêu tại Mục 2 và luôn áp dụng các yêu cầu bảo mật thông tin cá nhân.
 • Yêu cầu pháp lý: Chúng tôi có thể tiết lộ các thông tin cá nhân nếu điều đó do luật pháp yêu cầu và việc tiết lộ như vậy là cần thiết một cách hợp lý để tuân thủ các quy trình pháp lý.
 • Chuyển giao kinh doanh (nếu có): trong trường hợp sáp nhập, hợp nhất toàn bộ hoặc một phần với công ty khác, người mua sẽ có quyền truy cập thông tin được chúng tôi lưu trữ, duy trì trong đó bao gồm cả thông tin cá nhân.

Liên kết các điều khoản dịch vụ của bên thứ ba mà Agilearn đang sử dụng, có thể thu thập thông tin:

6. An toàn dữ liệu

Chúng tôi luôn nỗ lực để giữ an toàn thông tin cá nhân của khách hàng, chúng tôi đã và đang thực hiện nhiều biện pháp an toàn, bao gồm:

 • Bảo đảm an toàn trong môi trường vận hành: chúng tôi lưu trữ không tin cá nhân khách hàng trong môi trường vận hành an toàn và chỉ có nhân viên, đại diện và nhà cung cấp dịch vụ có thể truy cập trên cơ sở cần phải biết. Chúng tôi tuân theo các tiêu chuẩn ngành, pháp luật trong việc bảo mật thông tin cá nhân khách hàng.
 • Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân khách hàng, chúng tôi sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng để điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho khách hàng được biết.
 • Các dịch vụ triển khai trên Agilearn.vn và Agilearn.app và các tên miền con đều được thực hiện thông qua giao thức web có mã hóa (HTTPS).
 • Các thông tin thanh toán: được bảo mật theo tiêu chuẩn ngành.

7. Quyền của khách hàng đối với thông tin cá nhân

Khách hàng có quyền cung cấp thông tin cá nhân cho chúng tôi và có thể thay đổi quyết định đó vào bất cứ lúc nào.

Khách hàng có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu chúng tôi thực hiện việc này.

8. Thông tin liên hệ

Nếu bạn có câu hỏi hoặc bất kỳ thắc mắc nào về Chính sách này hoặc thực tế việc thu thập, quản lý thông tin cá nhân của chúng tôi, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng cách:

9. Hiệu lực

Chính sách bảo mật thông tin có hiệu lực từ 15/10/2020

PRIVACY POLICY

Agile Academy Join Stock Company

Agile Academy Joint Stock Company provides online learning services through the websites https://agilearn.vn and https://agilearn.app.

This document is used to inform visitors about our policies for the collection, use and disclosure of Personal Information. By providing us with your personal information when using Agilearn’s online learning services, you agreed to permit us using them to support and conduct learning activities. If you do not agree to this Policy, you stop providing us with any personal information and/or using the rights stated in Section 7 below.

We have the right to make amendments and supplements to this Policy at any time. We encourage you to regularly review this Privacy Policy to get the latest updates to ensure you know and conduct your right to manage your personal information.

1. Personal information Agilearn collects

Here is what Agilearn collects:

 • Email addresses
 • Display name
 • The password is encrypted
 • Phone numbers
 • Information of agency/organization
 • Job position
 • User agent (in case the visitor is using a browser)
 • IP address
 • Geolocation

2. Why Agilearn collects personal information

We collect a visitor’s personal information for the following purposes:

 • Identify a visitor’s account on an online learning service system and display it for the purposes of running an online learning service.
 • Consideration: Take care of customers and handle complaints, fix technical errors and feedback from visitors.
 • Security: For the purpose of preventing activities that damage customers’ user accounts or activities that impersonate customers.
 • Service personalization: We may combine the collected data for a more complete panorama of our customers and thereby improve service better with personalization in aspects, including but unlimited:
  • To improve the learning experience.
  • To improve utilities and services, adapt them to personalized needs and expand them to new service ideas.
  • To suggest, recommend learning content and useful information adjusted to the interests of visitors.
 • User account recovery: In the event that a customer loses the ability to access the learning system, we will use the provided information to verify the status and restore the account for the customer.
 • According to the requirements of the law: According to the provisions of law at each time, we can collect, store and provide as required by the competent state agencies.

3. Range of use

We collect your visitors’ personal information in the following ways:

 • Corporate customers provide information about employees in the business participating in the Agilearn Online Learning Service.
 • Visitors are actively providing the above information through registration and management of personal information on Agilearn Online Learning Services.
 • When a visitor is active on Agilearn’s Online Learning Services System, the system will automatically collect IP address, Geolocation, User-agent.

4. Storage time

Visitor information will be stored until the customer asks to cancel.

5. Third parties may have an access right to the information

We will not provide your personal information to any third parties, except some necessary activities below:

 • The partners are the parties that provide services to us in relation to order execution and are limited within the range of the necessary information as well as the application of the regulations to ensure the security and confidentiality of personal information.
 • We may use services from a third-party service provider to perform certain activities related to the Agilearn services and this third party may access or process such personal information in the procedure of providing those services. We ask these third parties to comply with all relevant personal information protection laws and security requirements regarding personal information.
 • Affiliate, co-execution, and outsourced programs for the purposes mentioned in Section 2 and always apply personal information confidentiality requirements.
 • Legal Requirements: We may disclose your personal information if it is required by law and such disclosure is reasonably necessary to comply with legal processes.
 • Transfer of business (if any): in the event of a wholly or partial merger or consolidation with another company, the buyer will have the access right to information stored and maintained by us, including personal information.

Affiliate to the third-party terms of service that Agilearn is using, which may collect information about:

6. Agilearn keeps your information secure

We always try our best to keep our customers’ personal information secure, and we executed and are executing a number of security measures, including:

 • Ensure safety in operational environments: we store our customer personal information in safe operating environments and can only be accessed by employees, representatives, and service providers on the need-to-know basis. We comply with industry standards and laws in the privacy of customers’ personal information.
 • In case, the information storage server is attacked by hacker resulting in the loss of customer personal data, we will be responsible for informing the authorities for timely investigation and processing and let customers know soon.
 • All services deployed on Agilearn.vn and Agilearn.app and subdomains are provided through an encrypted web protocol (HTTPS).
 • Payment information: to be kept confidential by industry standards.

7. Customers’ rights to their own personal information

Customers have the right to provide us with their own personal information and can change that decision at any time.

Customers have the right to check, update, and correct their personal information by logging into their account and adjusting their own personal information or ask us to do this.

8. Contact information

If you have questions or any complaints about this Policy or our practice of personal information collection and management, please contact us via:

9. Entry into force

The information security policy is taken effect from October 15, 2020