Quản lý

2021-02-04T19:55:27+07:00

Nghiên cứu của Bain & Company chỉ ra rằng chỉ có 12% doanh nghiệp thành công khi thực hiện quá trình thay đổi. Khóa học "Quản lý sự thay đổi và chuyển tiếp" chính là giải pháp cho bạn và doanh nghiệp trong giai đoạn chuyển tiếp quan trọng này.

2021-02-03T22:44:53+07:00

Khóa học “Quản lý và sắp xếp kho hàng” giúp bạn hiểu rõ các hoạt động vận hành trong kho hàng, cách để tối đa hóa hiệu quả của các hoạt động đó, các công cụ hữu ích để quản lý và sắp xếp kho hàng hiệu quả, cũng như những lưu ý về an toàn và sức khỏe tại kho hàng.

Go to Top