GIỚI THIỆU

Business Model Canvas (BMC) là một công cụ xây dựng mô hình kinh doanh hiện đại được thiết kế bởi Alexander Osterwalder và Yves Pigneur, bao gồm 9 thành tố tương ứng với 9 trụ cột tạo nên tổ chức của một công ty.

BMC là một cách thể hiện thông tin về các nhân tố đầu vào tạo nên chuỗi giá trị của một doanh nghiệp dưới dạng hình ảnh, được sử dụng rộng rãi trong quá trình xây dựng, hoạch định một doanh nghiệp mới. Ngoài ra, BMC cũng được sử dụng để phân tích tình hình kinh doanh hiện tại của công ty.

9 trụ cột trong mô hình kinh doanh Canvas

đại diện cho 4 mặt chính của một doanh nghiệp (Khách hàng, Giá trị, Cơ sở vật chất và Khả năng tài chính):

  • Phân khúc khách hàng (Customer Segments)

  • Giải pháp giá trị (Value Propositions)

  • Kênh phân phối (Channels)

  • Quan hệ khách hàng (Customer Relationships)

  • Dòng doanh thu (Revenue Stream)

  • Nguồn lực chủ chốt (Key Resources)

  • Hoạt động chính (Key Activities)

  • Đối tác chính (Key Partnerships)

  • Cơ cấu chi phí (Cost Structure)