Tìm kiếm nhân tài: Đừng chỉ “dùng tiền mua người”

2021-02-06T11:40:05+07:00Dành cho L&D|

Hiện trạng Thế giới công việc đang biến động từng ngày. Các tổ chức ngày càng có thêm những góc nhìn mới mẻ trong [...]