Tìm kiếm nhân tài: Đừng chỉ “dùng tiền mua người”

2022-06-14T16:33:25+07:00Dành cho L&D|

Thế giới công việc đang biến động từng ngày. Các tổ chức ngày càng có thêm những góc nhìn mới mẻ trong tiếp cận và [...]