Là người bán hàng chúng ta sẽ phải trải qua nhiều cuộc giao tiếp trong một ngày.

Một người giao tiếp tốt sẽ có ba đặc điểm như sau:

  • Xác định được hiệu suất cao của phương thức giao tiếp

  • Phát triển nhận thức tình huống để thành công trong từng phương thức giao tiếp

  • Linh hoạt trong việc điều chỉnh cách giao tiếp của riêng mình

Biểu mẫu “Kế hoạch Giao tiếp” sẽ giúp bạn đánh giá khả năng giao tiếp của bản thân, để từ đó xác định những điểm bạn có thể cải thiện.