Tổ chức học tập: Quy trình và thực tiễn cụ thể

2021-02-06T11:58:28+07:00Dành cho L&D|

Xây dựng một tổ chức học tập là công việc không hề dễ dàng. Quá trình xây dựng phải được bắt đầu từ một loạt [...]