Ngân sách đào tạo bao nhiêu là hợp lý?

2022-06-22T16:21:55+07:00Dành cho L&D|

Ngân sách đào tạo thích hợp cho một tổ chức hiện đại là gì? Nó gần giống như hỏi một đoạn dây dài bao nhiêu? [...]