Kết thúc khóa học bạn có thể

  • Hiểu những khái niệm căn bản và quan trọng liên quan đến chiến lược và quản lí chiến lược
  • Xây dựng nền tảng cho chiến lược hiệu quả
  • Phân biệt được các chiến lược căn bản trong kinh doanh
  • Tránh được những lỗi căn bản khi thực thi chiến lược
  • Giám sát được tiến độ thực hiện chiến lược
  • Tạo tinh thần trách nhiệm, động viên nhóm trong giai đoạn thực thi chiến lược

Học phí của khoá học là 780.000 VNĐ