Team Canvas là gì?

công cụ tốt để nhóm tập trung vào những điều quan trọng cần có để làm việc, giúp nhóm gia tăng những đặc điểm tốt, giảm những đặc điểm xấu, tiến nhanh hơn trong tiến trình theo mô hình Tuckman.

Có 2 phiên bản của Team Canvas là bản đầy đủ và bản cơ bản. Ở đây chúng ta xem mô tả phiên bản thu gọn và một ví dụ.

Trong Team Canvas, nhóm sẽ điền vào các ô Mục tiêu, Vai trò và Kĩ năng, Mục đích, Các giá trị chia sẻ và Quy tắc hoạt động để xác định nền tảng cho nhóm hoạt động.