Kỹ thuật Pomodoro sẽ giúp bạn

• Loại bỏ cảm giác mệt mỏi
• Tăng cường tập trung và Quản lý sự xao nhãng
• Nâng cao nhận thức đối với các quyết định của bạn
• Tăng động lực làm việc và giữ cho nó duy trì liên tục
• Củng cố quyết tâm thực hiện đạt được mục tiêu của bạn
• Ước lượng chính xác và thông minh thời gian bạn cần
dùng để hoàn thành một công việc
• Hoàn thành công việc tốt hơn
• Cân bằng cuộc sống