Ebook: NEW PERSPECTIVE ON 70:20:10

Click here to add your own text

Tài liệu này bắt đầu với phần giới thiệu bộ khung 70:20:10 dành cho đào tạo và phát triển. Các chuyên gia đã đánh giá các nghiên cứu và tài liệu về 70:20:10, lập biểu đồ sự phát triển ban đầu của bộ khung và sự nổi lên gần đây của nó để ưu tiên áp dụng cho toàn bộ công tác L&D.

Phần thứ hai đặt 70:20:10 trong bối cảnh – tại sao các nhà quản lý đào tạo rất quan tâm đến những gì 70:20:10 cung cấp và bằng chứng về tác động của nó đối với hiệu suất của tổ chức. Phần này cũng trình bày quan điểm và ý kiến của những nhà tư tưởng và thực hành L&D hàng đầu về lợi ích của 70:20:10 và một số tranh luận chính về nó.

Phần thứ ba xem xét 70:20:10 trong thực tế, đầu tiên bằng cách kiểm tra chiến lược 70:20:10 trông như thế nào, và sau đó bằng cách ưu tiên thực hiện các loại hoạt động hỗ trợ học tập qua 70, 20 và 10 yếu tố của bộ khung này. Nó cũng thảo luận về tầm quan trọng của các vấn đề như chăm sóc người học và chuyên môn của người học khi thiết kế các giải pháp sử dụng 70:20:10.

Phần cuối cùng cung cấp các đề xuất thiết thực về cách thức các học viên có thể áp dụng các nguyên tắc cơ bản của 70:20:10 vào thực tế tổ chức của họ. Các chuyên gia đề xuất năm câu hỏi quan trọng mà các học viên có thể tự hỏi và tổ chức lớn hơn có thể hỗ trợ triển khai 70:20:10.

Tổng quan về phương pháp nghiên cứu được nêu cụ thể trong Phụ lục 7.1.