doanh thu

2022-06-01T15:02:04+07:00

Cung cấp những hiểu biết cơ bản về khung mô hình kinh doanh của Osterwalder và Pigneur là một giải pháp đơn giản giúp phát triển tư duy bằng hình ảnh trên một tờ giấy thành khung mô hình kinh doanh.

Go to Top