Kết thúc khoá học này, bạn có thể

 • Hiểu rõ quản lí dự án là công việc phổ biến của thế kỉ 21, điều này có nghĩa là mọi người đều đóng vai trò là nhà quản lí dự án

 • Hiểu rõ quản lí dự án là sự lãnh đạo con người

 • Nhớ được các khái niệm căn bản về quản lí dự án

 • Khởi tạo được dự án thành công

 • Quản lí được yêu cầu dự án

 • Hoạch định được dự án

 • Xây dựng được kế hoạch quản lí rủi ro, quản lí linh hoạt

 • Phân chia được công việc trong dự án

 • Giao tiếp hiệu quả trong dự án

 • Giám sát được tiến độ dự án

 • Tạo tinh thần trách nhiệm, động viên nhóm làm việc hiệu quả

Thông tin khóa học

Học phí của khóa học là 780.000 VNĐ

Số lượng video bài học: 31 ~ 2.5 giờ 

Đối tượng: Cán bộ chuẩn bị trở thành quản lí dự án

Giới Thiệu Khoá Học

NỘI DUNG CHI TIẾT

Số lượng video bài học: 31

Khởi tạo và hoạch định dự án

 • Dự án là gì?
 • Quản lý yêu cầu dự án
 • Hoạch định dự án
 • Kế hoạch quản lý rủi ro
 • Lập cấu trúc phân chia công việc WBS

Thực thi hiệu quả

 • Giám sát và kiểm toán tiến độ dự án
 • Những phần mềm quản lý backlog tốt
 • Quản lý thay đổi phạm vi dự án
 • Các biến số cần xem xét khi ra quyết định
 • Điều gì khiến cho việc ra quyết định thiếu hiệu quả

Cộng tác nhóm hiệu quả

 • Thiết lập nền tảng cho nhóm làm việc
 • Xây dựng quy ước nhóm
 • Tạo ý thức trách nhiệm trong dự án
 • Cách vượt qua 5 rối loạn chức năng của nhóm
 • Một số lý thuyết tạo động lực cho nhân viên

Hoàn thành dự án

 • Hoàn thành dự án
 • Kỹ thuật Glad-Sad-Mad

Học phí của khoá học là 780.000 VNĐ

ĐƯỢC CẤP CHỨNG CHỈ CÓ GIÁ TRỊ TRÊN TOÀN QUỐC