Checklist Thiết lập OKR vào tổ chức một cách toàn diện

Khung OKR là một cách tiếp cận chiến lược để thiết lập và quản lý các mục tiêu giúp đạt được sự liên kết của tổ chức.

Tuy nhiên, nói dễ hơn làm, thiết lập OKRs chính xác và mọi thành viên bám sát kế hoạch thực sự khó khăn và nảy sinh nhiều vấn đề.

Tải xuống ngay (miễn phí) Danh sách kiểm tra Thiết lập OKR Toàn diện của chúng tôi để thiết lập và quản lý OKRs tốt hơn.